Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2014

March 26 2013

What Was There

until time travel tourism gets more affordable i'll do this
Tags: photography

July 13 2012

9526 83fd
Reposted fromalexiz alexiz viaconsequence consequence
7294 401d
Holly Fogg
Reposted fromxempx xempx viaconsequence consequence
- Adaś?
- Tak?
- Dlaczego ludzie kończą coś, co się jeszcze dobrze nie zaczęło?
- A dlaczego nie chodzisz sama w nocy do nieznanego Ci lasu?
— bo się boję.
0035 6913
Reposted fromfoods foods viaconsequence consequence
9218 ab26
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaconsequence consequence
2635 d4a0
Reposted fromyczba yczba viaconsequence consequence
Każdy ma w życiu taki czas, kiedy nieszczęścia chodzą radosnymi grupkami.
— Jakub Żulczyk, spotkanie autorskie 09 VII 2012, Wrocław.
Reposted fromzabka zabka vialugola lugola
1981 0cc7
Reposted frommartiqe martiqe viaconsequence consequence
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada vialugola lugola
7014 a834
Reposted frommetr52 metr52 vialookbook lookbook
7053 de58
Reposted fromlookbook lookbook
7063 356b
Reposted fromlookbook lookbook

July 10 2012

Reposted fromcouples couples viaprecious precious
5301 263f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaprecious precious
8236 bb30 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl