Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2012

8263 e3df 500
6486 a729 500
6910 fd66
Reposted fromjenilo7 jenilo7 viacoolfik coolfik
4759 8853 500
Reposted fromcoolfik coolfik
6444 bd9b
A co jeżeli się zakocham?
Powiedz mi, ile prawdy jest w snach ?
Są dni, w których kobiecie nawet makijaż nie pomoże
Alkohol mi szkodzi. 
Robię się po nim wesoła i miła dla ludzi.
- Przyznajesz, że robisz to umyślnie?
- Co?
- To, że mnie prowokujesz.
- Powiedz jeszcze raz: „prowokujesz". Prowokująco układasz przy tym usta.
a dzisiaj ktoś powiedział: zacznij żyć
8465 acfc 500
Reposted fromPHOTOLA PHOTOLA viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
2211 cace
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem vialaila laila
7883 790a
A child’s skull before losing its baby teeth 
Reposted frompannakojot pannakojot vialaila laila


"wieśniacka piosenka dla wieśniaków"
(source)
Reposted fromlugola lugola viakasmii kasmii
Reposted frommrowek mrowek viakasmii kasmii
Zdaniem wielu kobiet nie ma seksowniejszego widoku, niż mężczyzna czytający książkę
— dziwne ale prawdziwe
Reposted fromatomskaya atomskaya viakasmii kasmii
5862 1771
Reposted fromiamstrong iamstrong viakasmii kasmii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl